Prawa autorskie dotyczą dziedziny prawa własności intelektualnej. Prawem autorskie są wytwory intelektu człowieka, które mogą zostać uznane za utwór. Definicję utworu autorskiego znajdziemy w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami, mianem utworu możemy określić wszelkie przejawy działalności twórczej człowieka. Aby dane dzieło mogło zostać uznane za utwór, powinno mieć ono indywidualny charakter. Nie ma znaczenia, jaką postać ma utwór, jaka jest jego wartość, w jakim celu powstał i w jaki sposób jest wyrażany. Utworem nie są akty normatywne oraz ich projekty urzędowe. Nie zaliczmy do tej grupy również urzędowych dokumentów, materiałów, symboli i znaków ani opublikowanych opisów ochronnych lub patentowych. Oznacza to, ze każda osoba może stworzyć utwór, który zostanie objęty prawem autorskim. Taką ochroną mogą zostać objęte utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe), a także utwory wyrażone słowami, znakami graficznymi oraz symbolami matematycznymi. Do tej ostatniej grupy zaliczymy więc utwory literackie, naukowe, publicystyczne, kartograficzne oraz programy komputerowe.

Ustawa o prawie autorskim wobec oprogramowania

Dzieło może zostać objęte prawem autorskim w momencie ustalenia utworu. Jest to chwila, w której z utworem mogą zapoznać się inne osoby, poza jego twórcą. Prawa autorskie możemy podzielić na osobiste, które dotyczy oznaczania utworu nazwiskiem twórcy, oraz majątkowe, które obejmują na przykład prawo do korzystania z utworu oraz uzyskiwania za to wynagrodzenia. W przypadku programów komputerowych ustawa dokładnie opisuje, co zawiera się w pojęciu autorskiego prawa majątkowego – mowa w niej na przykład o jego zwielokrotnianiu, wprowadzaniu zmian oraz rozpowszechnianiu. Osobiste prawo autorskie jest niezbywalne, prawa autorskie majątkowe mogą zostać przepisane. Warto wiedzieć, że jeśli programista, który stworzył program komputerowy, zrobił to jako pracownik firmy, to zachowuje osobiste prawa autorskie, jednak prawa majątkowe do utworu należą do jego pracodawcy. Taka zasada nie obejmuje osób, które stworzyły dane dzieło jako współpracownik firmy, na przykład w oparciu o umowę zlecenie, o ile w umowie cywilnoprawnej nie zostało ustalone inaczej. Firma, która chce udostępniać i wykorzystywać oprogramowanie komputerowe, powinna zadbać o kwestie związane z prawem autorskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *