Comarch ERP Optima Księga Handlowa dla Biura Rachunkowego umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości dla klientów zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala biuru rachunkowemu na:

 • stworzenie wielopoziomowego planu kont;
 • wykorzystanie funkcji grup kont;
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych;
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres;
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
  predekretację dokumentów;
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji;
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych;
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
  oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.;
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe;
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych;
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.;
 • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.

Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

 • zakładanie kont walutowych;
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe;
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej;
 • generowanie przeszacowania walut.

Zobacz szkolenie e-learningowe dotyczące obsługi Księgi Handlowej w wersji demo:

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa biuro rachunkowe zyskuje:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów;
  oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych;
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych;
 • możliwość wysyłania e-deklaracji;
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów;
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).